Technical Support

4. 고성능 솔버 글 편집

빠르고 신뢰할 수 있는 솔버

  • 오랜 경험을 가진 Multi-Body Dynamics의 전문가들이 개발한 솔버
  • 강체를 이용한 빠른 시뮬레이션 (transient analysis)
  • 고성능 접촉 알고리즘


복잡한 다물체 시스템과 비선형 접촉 문제도 빠르고 정확하게 해석!

Landing Gear : End time 2s / CPU time 5min

Buggy Car : End time 10s / CPU time 12min

Planetary Gear : End time 1s / CPU time 2min

Unicycle : End time 20s / CPU time 15min